Regulamin badań

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BADAŃ Z UŻYTKOWNIKAMI

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszym regulaminem świadczenia usług („Regulamin”) oraz polityką prywatności przed wzięciem udziału w procesie badawczym, gdyż dokumenty te ustalają zasady korzystania z naszych usług.

POPRZEZ WZIĘCIE UDZIAŁU W SPOTKANIU W ROZUMIENIU DEFINICJI ZAWARTEJ W ROZDZIALE 1 PONIŻEJ), OŚWIADCZASZ, IŻ PRZECZYTALEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. WYRAZIŁEŚ/AŚ PONADTO ZGODĘ NA NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI (DOSTĘPNA POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/, KTÓRY WRAZ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG TWORZY UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ ORAZ NAMI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

1. Definicje:
Za każdym razem gdy któreś z niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą zostanie użyte w niniejszym dokumencie, mieć ono będzie następujące znaczenie:

 1. Administrator – spółka BeeSpeaker AB z siedzibą w Sztokholmie pod następującym adresem: BOX 2048, 116 74 Sztokholm, wpisana do rejestru Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek prowadzonego przez Szwedzki Urząd Statystyczny, numer wpisu 559342-6314, e-mail: hello@beespeaker.com.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna BeeSpeaker, służąca do nauki języków obcych, dostępna do bezpłatnego pobrania ze sklepu AppStore oraz Google Play.
 3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług w sposób niezwiązany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji.
 6. Konto Premium – Konto umożliwiające dostęp do funkcjonalności Aplikacji opisanych w rozdziale 6 poniżej.
 7. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Umowa – niniejszy regulamin świadczenia usług zawierający m.in. umowę licencyjną obowiązującą Użytkownika wraz z polityką prywatności opublikowaną osobno pod poniższym linkiem https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Usługi – jakiekolwiek usługi oferowane przez Administratora oraz dotyczące Aplikacji. 
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, posiadająca konto w Aplikacji lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może być jednocześnie osobą Badaną.
 11. Ankieta lub formularz – jest to dowolny zestaw pytań opracowanych przez Administratora, na które użytkownik dobrowolnie odpowiada. Do tworzenia ankiet lub formularzy, administrator wykorzystuje min. narzędzie Google Forms. 
 12. Osoba badana lub Badany – każda osoba fizyczna  wyrażająca chęć wzięcia udziału w badaniu poprzez uzupełnienie ankiety lub kwestionariusza. Osoba badana lub Badany, może być jednocześnie Użytkownikiem. 
 13. Badanie lub proces badawczy – jest to proces polegający na poznaniu opinii osoby fizycznej o produkcie oraz preferencji związanych z nauką języków obcych. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  Dowolna osoba fizyczna lub użytkownik staje się osobą badaną w każdym z następujących momentów:
  1. Umówienia się na spotkanie za pośrednictwem kalendarza, 
  2. Rozpoczęcia uzupełniania ankiety lub kwestionariusza i wysłania swoich odpowiedzi poprzez zatwierdzenie formularza stosownym klawiszem,
  3. Wyrazi chęć wzięcia udziału w badaniu poprzez uzupełnienie ankiety lub wybranie dostępnego terminu w kalendarzu online. 
 14. Użytkownik Premium – Użytkownik, który posiada dostęp do Konta Premium.

2. Akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności

 1. Poprzez branie udziału w procesie badawczym, Badany oświadcza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował Umowę. Jeśli Badany nie wyraża zgody na postanowienia Umowy, nie wolno mu brać udziału w badaniu.
 2. Badany oświadcza i zapewnia, że ukończył co najmniej 16 rok życia oraz posiada kompetencje umożliwiające zrozumienie oraz akceptację Umowy.
 3. Nagłówki użyte w Umowie mają jedynie znaczenie porządkowe i nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek postanowienia Umowy.
 4. Badany akceptuje, iż Usługi są mu jedynie licencjonowane, nie sprzedane czy przeniesione na Badanego w jakikolwiek inny sposób. Badany otrzymuje nieprzenoszalną, niewyłączna licencję na korzystanie z Usług z wszelkimi zastrzeżeniami przewidzianymi przez Umowę oraz właściwe przepisy prawa. Administrator zachowuje wszelkie prawa do Usług, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi. 
 5. Badany w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, może zapoznać się z Regulaminem i polityką prywatności dostępnymi na właściwych stronach internetowych Administratora. Regulamin wraz z polityką prywatności może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.

3. Warunki wzięcia udziału w badaniu opinii dotyczącego preferencji użytkownika związanych z nauką języków

 1. Administrator informuje badanego o możliwości wzięcia udziału w badaniach za pomocą kanałów komunikacyjnych, takich jak:
  1. Strona internetowa BeeSpeaker.com.
  2. Wiadomość mailowa.
  3. Wiadomość push z aplikacji BeeSpeaker.
  4. Powiadomienia w aplikacji BeeSpeaker.
  5. Profile social media (Facebook, Instagram, Linkedin).
 2. Badany dobrowolnie wyraża chęć wzięcia udziału w badaniu w jeden z następujących sposobów:
  1. Uzupełnia ankietę internetową (przygotowaną za pomocą narzędzia Formularze Google).
  2. Korzysta z kalendarza dostępnego pod adresem URL, który pozwoli mu wybrać odpowiedni termin spotkania (kalendarz jest udostępniany za pomocą narzędzia Calendly.com).
  3. Kontaktuje się mailowo lub za pomocą innych kanałów komunikacji (np. Social Media).
 3. Badany, który decyduje się na udział w badaniu, wyraża zgodę na kontakt mailowy, telefoniczny lub w aplikacji mobilnej w celu poprawnego przeprowadzenia badania opinii.
  1. Adres mailowy będzie wykorzystywany do komunikacji w temacie aplikacji oraz do prowadzeprowadzenia badań.
  2. Podanie telefonu kontaktowego jest opcjonalne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w badaniu. Jest to dodatkowa forma kontaktu wykorzystywana tylko w celach organizacyjnych.
  3. Korzystanie z aplikacji mobilnej wiąże się z akceptacją regulaminu https://beespeaker.com/pl/regulamin/ i polityki prywatności https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci. Aplikacja mobilna może zostać wykorzystana do komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem mobile push lub bezpośrednich powiadomień w aplikacji.
 4. Przebieg badania z osobą badaną:
  1. Uzupełnienie ankiety lub formularza w którym użytkownik może zakwalifikować się do wzięcia udziału w badaniu. 
  2. Po zweryfikowaniu przesłanych ankiet, Administrator udostępnia link, gdzie użytkownik może wybrać termin spotkania za pomocą wyżej wymienionych narzędzi i kanałów komunikacji.
  3. Badany otrzymuje powiadomienie mailowe o przypomnieniu spotkania wraz z linkiem do platformy Google Meet, gdzie odbywa się spotkanie online.
  4. W przypadku spotkań offline, są one przeprowadzane we wcześniej ustalonym miejscu.
  5. Badany jest informowany o tym czy i jaką nagrodę otrzyma za udział w badaniu. Wejście w proces badawczy jest równoznaczne z akceptacją tej informacji.
  6. Badany zgadza się na nagranie spotkania za pomocą narzędzi rejestrujących obraz i dźwięk (nagrywanie na platformie Google Meet) lub innych narzędzi rejestrujących.
  7. Po przeprowadzonej rozmowie, Badany otrzymuje mailowe podziękowanie wzięcia udziału w spotkaniu wraz z ustaloną wcześniej nagrodą, jeśli zostało ustalone.
  8. Nagrodą za udział w badaniu jest konto PRO w aplikacji BeeSpeaker lub kod podarunkowy na zakupy internetowe o wartości 50 złotych lub przedpremierowy dostęp do nnowych funkcjonalności. Osoba badana może otrzymać jeden bon podarunkowy nie częściej jak raz na trzy miesiące. 
 5. Biorąc udział w spotkaniu, Badany wyraża zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy. 
 6. Badany w każdej chwili ma prawo zrezygnować z otrzymywanych wiadomości, informując o tym Administratora drogmą mailową.
 7. Nagrania ze spotkań będą przechowywane do pół roku i będą wykorzystane tylko do wewnętrznych celów organizacji, aby opracować raport ze spotkania z Badanym. 
 8. Badania są podsumowywane cyklicznie co kwartał lub co pół roku w formie raportu. Opracowane raporty będa pełnić funkcję informacji statystycznych i zostaną w pełni zanonimizowane. Tego rodzaju dane nie podlegają restrykcjom wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim bez ograniczeń

4. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Badania są przeprowadzane w celu poprawienia jakości świadczenia usługi aplikacji BeeSpeaker.
 2. Administrator jest uprawniony do dowolnego aktualizowania oraz zmieniania formuły badań w dowolnym momencie i bez uprzedzenia
 3. Badany akceptuje wyłączenie, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa oraz z zastrzeżeniem pkt. 11.10. poniżej, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialności Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w rezultacie:
  1. Pobrania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania w związku z braniem udziału w badaniach. 
  2. Jakiejkolwiek utraty danych transmitowanych lub przechowywanych przez Badanego.
  3. Jakichkolwiek błędów lub niedokładności w procesie badawczym aplikacji.
  4. Szkody na osobie lub mieniu wynikającej z brania udziału w procesie badawczym.
  5. Jakiejkolwiek straty czasu lub środków materialnych wynikającej z błędów lub niedokładności treści prezentowanych w trakcie procesu badawczego.
  6. Jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w trakcie procesu badawczego wynikających z okoliczności siły wyższej, zakłóceń lub przerw dostępności usług świadczonych przez dostawców Internetu lub usług hostingowych.
  7. Ujawnienia informacji dostarczonych przez Użytkownika w ramach przeprowadzonego badania.
  8. Jakiegokolwiek zniesławienia, obrazy, nadużycia lub utraty reputacji lub zysku doznanych przez Użytkownika w związku z wzięciem udziału w procesie badawczym.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 11.10. poniżej, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za jakiekolwiek szkody, w tym szkody osobowe oraz majątkowe poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych powiązanych z prowadzeniem badań.
 5. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za swoją komunikację z Administratorem i podmiotami trzecimi.
 6. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału 11 warunków świadczenia usług nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw Użytkownika przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za jakiekolwiek szkody wyrządzone umyślnie przez Administratora.
  2. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za zaniedbania związane z ochroną danych osobowych Użytkownika.
  3. Nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnienia do dochodzenia jakiegokolwiek przewidzianego prawem roszczenia w przypadku poniesienia przez Konsumenta szkody na osobie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Administrator lub w przypadku poniesienia przez Konsumenta jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania ciążącego na Administratorze względem Konsumenta mocą niniejszej Umowy.

5. Zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Administratora, jego podmioty powiązane, właścicieli i członków organów Administratora, i ochronić ich przed jakimikolwiek szkodami, stratami, wydatkami, postępowaniami oraz działaniami poniesionymi lub skierowanymi w wyniku lub w związku z:
  1. Treściami publikowanymi przez Użytkownika w trakcie badań.
  2. Naruszeniem Umowy przez Użytkownika.
  3. Naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw jakiegokolwiek innego Użytkownika, Administratora lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w związku z braniem udziału w procesie badawczym.
 2. Administrator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do zawarcia ugody lub uznania jakichkolwiek roszczeń podniesionych przeciwko niemu, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie zawierać ugody w sprawie dotyczącej jakichkolwiek roszczeń oraz nie uznawać jakichkolwiek roszczeń podniesionych łącznie przeciwko Użytkownikowi oraz Administratorowi bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację oraz informacje wymagane przez Administratora w celu ochrony praw i interesów Administratora przed roszczeniami podniesionymi przeciwko Administratorowi w związku z sytuacjami wymienionymi w pkt 12.1 powyżej.

6. Wnioski i zapytania Użytkownika oraz tryb reklamacyjny

 1. Wszelkie zapytania techniczne dotyczące procesu badawczego oraz wnioski i uwagi dotyczące jej ulepszenia winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@beespeaker.pl.
 2. Wszelkie przypadki naruszenia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa w ramach procesu badawczego przez innych Użytkowników zgłaszane winny być przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@beespeaker.pl. 
 3. Z zastrzeżeniem pkt 13.4. poniżej, Administrator dołoży starań by odpowiedzieć na zgłoszone pytania, skargi oraz wnioski w najszybszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.
 4. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego jakości Usług zakupionych od Administratora przez Użytkownika, który jest Konsumentem, a stanowiącego reklamację w myśl obowiązujących przepisów, Administrator ustosunkuje się do roszczenia w terminie 14 dni. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na adres e-mail Administratora:kontakt@beespeaker.pl.
 5. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości Usług zakupionych przez Użytkowników, którzy są Konsumentami, które nie zostały rozpatrzone w terminie wskazanym w pkt 13.4. powyżej będą uznawane za zaakceptowane przez Administratora. Wyłączona jest gwarancja (oraz rękojmia) Administratora dotycząca Usług zakupionych przez Użytkowników, którzy nie są Konsumentami.
 6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  3. Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

7. Administrator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na zapytania i wnioski, które:

 1. Mogą zostać łatwo i bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej rozwiązane przy użyciu informacji dostępnych dla Badanego w ramach Aplikacji lub są dostępne na stronie internetowej
 2. Zostały zgłoszone w języku innym niż język polski. 
 3. Są niezrozumiałe.
 4. Kwalifikują się jako spam.
 5. Nie są w sposób obiektywny powiązane z Usługami.
 6. Pozostają bez związku z dostępnością i prawidłowym funkcjonowaniem Usług.
 7. Zostały złożone przez kogokolwiek innego niż Użytkownik, który posiada lub posiadał ważne Konto.
 8. Zawierają złośliwe oprogramowanie takie jak wirusy lub koine trojańskie.
 9. Są wulgarne, znieważające, oszczercze, dyskryminujące lub obraźliwe.
 10. Zostały złożone w złej wierze i mają na celu obstrukcję działalności Administratora.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Badanego zostały określone w osobnym dokumencie – polityce prywatności – dostępnej pod adresem: https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/, która razem z niniejszymi warunkami świadczenia usług stanowi Umowę pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Przepisy polskiego prawa regulują, konstruują i są właściwe dla egzekucji wszelkich praw i obowiązków Administratora i Badanego wynikających z lub odnoszących się w inny sposób do przedmiotu Umowy lub korzystania z Usług. Poprzedzające zdanie nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta, które mogą wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania Konsumenta, które winny być stosowane do niniejszej Umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz unijnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem oraz Badanym, który nie jest Konsumentem, wynikające z lub odnoszące się w inny sposób do przedmiotu niniejszej Umowy lub korzystania z Usług będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu w Warszawie lub Poznaniu (w Polsce) wybranego przez powoda/wnioskodawcę.

10. Zmiany regulaminu świadczenia usług

 1. Korzystanie z Usług podlega zawsze Umowie w aktualnej wersji dostępnej pod linkiem: https://beespeaker.com/pl/regulamin/, uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone wcześniej.
 2. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora na adres e-mail Badanego powiązany z Kontem Użytkownika lub adresem e-mail podanym w formularzu. 
 3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 16.2. powyżej będzie uznana za doręczoną tego samego dnia, w którym została skutecznie wysłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.
 4. WIADOMOŚĆ O ODRZUCENIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA AWIZOWANYCH ZMIAN DO UMOWY BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z WNIOSKIEM O USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE AWIZOWANYCH ZMIAN.
 5. Użytkownik nie może sprzeciwić się zmianom Umowy, których obowiązek wprowadzenia wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany takie wchodzą w życie najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisów prawa, które wymusiły zmianę Umowy.

11. Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa wchodzi w życie w dniu wypełnienia formularza przez Badanego, po uprzednim oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i polityki prywatności (warunek konieczny zawarcia Umowy).
 2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie ono zastąpione albo unieważnione przez odpowiedni bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, natomiast Umowa zachowuje ważność w pozostałym zakresie.
 3. Żadne z postanowień Umowy nie tworzy jakiejkolwiek formy stosunku spółki, przedstawicielstwa lub agencji pomiędzy Administratorem i Badanym. Badany nie jest uprawniony do reprezentowania Administratora w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Administratora.
 4. Regulamin dostępny jest w serwisie https://beespeaker.com/pl/regulamin/. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany poprzez wiadomość w aplikacji lub wiadomość mailową, jeśli udostępnił swój email. Uczestnik może w każdym momencie zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu w Aplikacji lub na stronie internetowej.
 5. Regulamin obowiązuje od: 22.09.2022
 6. Użytkownik może wnioskować o doręczenie elektronicznej wersji Umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Użytkownika z jego adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1.1. Regulaminu.