Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszym regulaminem świadczenia usług („Regulamin”) oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej BeeSpeaker, gdyż dokumenty te ustalają zasady korzystania z naszych usług.

POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI (W ROZUMIENIU DEFINICJI ZAWARTEJ W ROZDZIALE 1 PONIŻEJ), OŚWIADCZASZ, IŻ PRZECZYTALEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. WYRAZIŁEŚ/AŚ PONADTO ZGODĘ NA NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI (DOSTĘPNA POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/, KTÓRY WRAZ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG TWORZY UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ ORAZ NAMI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

1. Definicje

Za każdym razem gdy któreś z niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą zostanie użyte w niniejszym dokumencie, mieć ono będzie następujące znaczenie:

 1. Administrator – spółka BeeSpeaker AB z siedzibą w Sztokholmie pod następującym adresem: BOX 2048, 116 74 Sztokholm, wpisana do rejestru Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek prowadzonego przez Szwedzki Urząd Statystyczny, numer wpisu 559342-6314, e-mail: hello@beespeaker.com
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna BeeSpeaker, służąca do nauki języków obcych, dostępna do bezpłatnego pobrania ze sklepu AppStore oraz Google Play.
 3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług w sposób niezwiązany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji.
 6. Konto Premium – Konto umożliwiające dostęp do funkcjonalności Aplikacji opisanych w rozdziale 6 poniżej.
 7. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Umowa – niniejszy regulamin świadczenia usług zawierający m.in. umowę licencyjną obowiązującą Użytkownika wraz z polityką prywatności opublikowaną osobno pod poniższym linkiem https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Usługi – jakiekolwiek usługi oferowane przez Administratora oraz dotyczące Aplikacji. 
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, posiadająca konto w Aplikacji lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych.
 11. Użytkownik Premium – Użytkownik, który posiada dostęp do Konta Premium.

2. Akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności

 1. Poprzez pobranie, instalację lub używanie Aplikacji Użytkownik oświadcza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował Umowę. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Umowy, nie wolno mu korzystać z Aplikacji.
 2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ukończył co najmniej 16 rok życia oraz posiada kompetencje umożliwiające zrozumienie oraz akceptację Umowy.
 3. Nagłówki użyte w Umowie mają jedynie znaczenie porządkowe i nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek postanowienia Umowy.
 4. Użytkownik akceptuje, iż Usługi są mu jedynie licencjonowane, nie sprzedane czy przeniesione na Użytkownika w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik otrzymuje nieprzenoszalną, niewyłączna licencję na korzystanie z Usług z wszelkimi zastrzeżeniami przewidzianymi przez Umowę oraz właściwe przepisy prawa. Administrator zachowuje wszelkie prawa do Usług, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów oraz loterii, na zasadach przewidzianych w odrębnych regulaminach.
 6. Użytkownik w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, może zapoznać się z Regulaminem i polityką prywatności dostępnymi w sklepach AppStore (dla systemu iOS) i Google Play (dla systemu Android), bezpośrednio w Aplikacji oraz na właściwych stronach internetowych Administratora. Regulamin wraz z polityką prywatności może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
 7. Regulamin oraz polityka prywatności nie odnoszą się do lektorów.

3. Warunki korzystania z Usług

 1. Z Aplikacji mogą korzystać bezpłatnie wszystkie osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat, przebywające na terytorium Polski i posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. Dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego.
  2. Korzystania z mobilnego urządzenia elektronicznego (smartfon lub tablet).
  3. Korzystania z systemu operacyjnego iOS (wersja 12.1 lub wyższa) lub Android (wersja 8.0 lub wyższa),
 3. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji, tj. zalogowania się do Aplikacji bez konieczności odrębnej rejestracji Konta dokonywanej wyłącznie w ramach Aplikacji, wymaga spełnienia następujących dodatkowych warunków technicznych:
  1. Posiadania aktywnego konta na portalu Facebook.
  2. Posiadania aktywnego konta Google.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w zgodzie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Aplikacji w podstawowej wersji jest wolne od opłat, jednakże może być powiązane z kosztami połączenia internetowego czy transferu danych. Administrator nie jest beneficjentem jakichkolwiek z tych opłat i nie ponosi odpowiedzialności za ich zasadność oraz za jakość usług oferowanych przez podmioty trzecie – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego Użytkownika przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by Użytkownik korzystając z Internetu zainstalował na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco aktualizował wszystkie aplikacje w swoim urządzeniu ze stron producentów tych aplikacji.

4. Świadczenie Usług

 1. Usługi są świadczone w zgodzie z Umową oraz odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Usługi są świadczone w języku polskim, na terytorium Polski. Administrator zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu świadczonych Usług o kolejne języki oraz na dodatkowe terytorium. Ze względu na funkcjonalność i cel powstania Aplikacji, materiały w niej zgromadzone i oferowane Użytkownikom w ramach Usług są udostępniane głównie w języku angielskim.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania dla zapewnienia ciągłej dostępności Usług w najwyższej możliwej jakości, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Administratora za przerwy w świadczeniu Usług lub wady świadczonych Usług – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i bez uszczerbku dla praw przysługujących Konsumentom mocą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Aplikacja może zawierać reklamy usług Administratora lub Reklamodawcy.
 5. Główną funkcjonalnością Aplikacji jest umożliwienie polepszania umiejętności językowych Użytkowników poprzez realizowanie lekcji prezentowanych im w Aplikacji. Każdy Użytkownik po założeniu Konta ma dostęp do co najmniej 10 bezpłatnych lekcji, a dostęp do Usługi w szerszym zakresie wymaga wykupienia subskrypcji Konta Premium. Lekcje przygotowane są przez lektorów, w tym lektorów mówiących w języku obcym jako języku ojczystym. Aplikacja posiada funkcjonalność sprawdzenia w ramach zadań wymowy Użytkownika określonych słów oraz zdań.
 6. Główną funkcjonalnością Aplikacji jest możliwość przesyłania przez Użytkowników próbek wypowiadanych zdań i słów w języku obcym w celu weryfikacji prawidłowej ich wymowy, co wiąże się z przetwarzaniem danej osobowej w postaci głosu, która nie stanowi jednak danej biometrycznej, gdyż niezbędne byłoby przetworzenie jej specjalnymi metodami technicznymi, które nie są stosowane przez Administratora. Bez przesyłania próbek głosu do Aplikacji nie będzie możliwe ukończenie jakiejkolwiek lekcji, stąd podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Nagrania próbek głosu i sporządzone z nich transkrypcje będą znajdowały się wyłącznie na naszych serwerach zlokalizowanych w Polsce. Jednocześnie Administrator wskazuje, że przechowywane próbki głosu posłużą usprawnieniu działania Aplikacji oraz rozwojowi jej silnika programistycznego i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, zwłaszcza komercyjnym; nie będą one również przekazywane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem rozdziału 5 – Odbiorcy Danych w Polityce Prywatności.
 7. Funkcjonalności wymienione w pkt 4.5-4.6 powyżej jest zależna od dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się wyłączyć w swoim urządzeniu elektronicznym dostęp do połączenia internetowego, Usługi nie będą funkcjonalne, a Użytkownik otrzyma komunikat o potrzebie zalogowania się lub komunikat o błędzie.
 8. Aplikacja może zawierać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji Aplikacji. O ile ustawienia urządzenia elektronicznego oraz oprogramowania wykorzystywanych przez Użytkownika dla korzystania z Aplikacji nie zabraniają transmisji aktualizacji, Administrator może dostarczać zawiadomienia o dostępności takich aktualizacji oraz Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować takie aktualizacje na urządzeniu elektronicznym Użytkownika. Wszelkie aktualizacje Aplikacji będą dostarczane w oparciu o postanowienia Umowy.
 9. Administrator jest uprawniony do oferowania Użytkownikom uczestnictwa w programach mających na celu zachęcanie nowych osób do korzystania z Aplikacji. Programy takie będą organizowane w oparciu o odrębne regulaminy oraz mogą być modyfikowane, anulowane oraz dyskontynuowane przez Administratora bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników – w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają odpowiedniego powiadomienia Użytkownika.
 10. Użytkownik może otrzymywać w ramach Aplikacji określone informacje (takie jak powiadomienia o aktualizacjach, powiadomienia lub przypomnienia o postępie wypełnienia okresowego celu nauki spersonalizowanego przez Użytkownika, przypomnienia o zaplanowanych przez Użytkownikach lekcjach do zrealizowania, a także treści marketingowe dotyczące usług lub produktów oferowanych przez Administratora). 
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na strukturę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Aplikacji.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, modyfikacji lub konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim, co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, jak również gdy bezpieczeństwo Aplikacji i przetwarzanych w niej lub w związku z jej działaniem danych (w tym osobowych), na skutek działań osób nieuprawnionych, zostało naruszone. W tym ostatnim wypadku Administrator ma prawo do natychmiastowego, lecz czasowego wyłączenia Aplikacji. Ataki hakerskie czy nieprzewidywalne awarie są traktowane jako siła wyższa w rozumieniu przepisów prawa.  
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji zapytań kierowanych przez Użytkowników do Administratora, dotyczących funkcjonowania Aplikacji oraz udzielanych Użytkownikom porad (w ramach FAQ – Frequently Asked Questions). 
 14. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Aplikacji do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, marketingowej wśród Użytkowników. Treści takie mogą być dodawane w sposób automatyczny.

5. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika oraz stworzenie Konta są niezbędne dla korzystania z Usług.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny w ramach Aplikacji i na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji dostępnej pod adresem https://beespeaker.com/. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych:
  1. Adresu e-mail Użytkownika.
  2. Imienia Użytkownika lub jego nazwy (login).
  3. Hasła do Konta.
 3. Użytkownik może ponadto utworzyć swoje Konto poprzez:
  1. Powiązanie go ze swoim kontem na portalu Facebook i udostępniając w ten sposób Administratorowi informacje dotyczące profilu publicznego Użytkownika na portalu Facebook (id Użytkownika, nazwa, imię, nazwisko, link do profilu, nazwę Użytkownika, miasto rodzinne, lokalizacja jaką Użytkownik ma wpisaną w profilu, biografia [opis], płeć, status związku, strefa czasowa, język, informację czy Użytkownik jest zweryfikowany, czas ostatniej aktualizacji profilu, typ Użytkownika).
  2. Powiązanie go ze swoim kontem Google i udostępniając w ten sposób Administratorowi informacje dotyczące profilu Użytkownika w ramach konta Google (id Użytkownika, id serwera Użytkownika [gdzie jest przechowywany], data powstania i wygaśnięcia konta, nazwa, imię, nazwisko, e-mail, język).
 4. Korzystanie z Usług wymaga potwierdzenia aktualności adresu e-mail poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w razie powiązania Konta z kontem Użytkownika na portalu Facebook albo Google, informacje dostępne na koncie Użytkownika na ww. portalach będą dostępne dla Administratora zgodnie z wybranymi przez Użytkownika ustawieniami prywatności konta Użytkownika na tych portalach, przy czym Użytkownik oświadcza, że zna zakres informacji przesyłanych informacji Administratorowi przez portal Facebook oraz Google w przypadku powiązania Konta z kontami na tych stronach (w szczególności informacje wskazane w pkt 5.3.).
 2. Użytkownik może zmienić w ustawieniach Konta jedynie swoje imię/nazwę, jednakże zalogowanie się za pomocą konta na portalu Facebook lub konta Google powoduje przekazanie Administratorowi imienia Użytkownika ujawnionego na tych stronach internetowych. Zmiana dokonana przez Użytkownika nie może naruszać postanowień Umowy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów procesu rejestracyjnego w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane przekazane w toku procesu rejestracji są prawdziwe i dokładne. W razie utworzenia Konta za pośrednictwem konta na portalu Facebook albo za pomocą konta Google, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem konta na portalu Facebook użytego dla rejestracji do Aplikacji, albo konta w Google oraz dostarczył prawdziwych i dokładnych informacji niezbędnych do utworzenia Konta. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować informacje przekazane w toku procesu rejestracji w razie ich zmiany – niezwłocznie po zmianie takich danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja, portal Facebook oraz konto Google są całkowicie niezależne od siebie i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie portalu Facebook i Google, tak samo jak właściciele portali Facebook i Google nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła użytego dla stworzenia Konta przed nieupoważnionym dostępem i może ponieść negatywne konsekwencje w przypadku ujawnienia hasła osobom trzecim, za co Administrator nie odpowiada.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wysłać Administratorowi żądanie usunięcia jego Konta, co równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego świadczenia Usług przez Administratora. Konto Usunięte zostanie przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownik wysłać może drogą e-mail z adresu e-mail powiązanego z Kontem na adres e-mail Administratora wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu albo za pośrednictwem własnoręcznie podpisanego listu poleconego wysłanego na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1 Regulaminu, wskazującego adres e-mail, z którym powiązane jest Konto Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta może nastąpić poprzez Aplikację poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu ustawień aplikacji. Po potwierdzeniu żądania usunięcia Aplikacji Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną Aplikacji.
 7. Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno Konto w Aplikacji. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika, ani udostępnione osobom trzecim.
 8. Po rejestracji w Aplikacji lub zalogowaniu się w niej przy użyciu konta Facebook lub Google, Administrator automatycznie przesyła na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta potwierdzenie założenia Konta wraz z Regulaminem oraz polityką prywatności Administratora.   
 9. Z zastrzeżeniem pkt 6.7 poniżej, Użytkownikowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia założenia Konta (rejestracji w Aplikacji lub zalogowania się w niej przy użyciu konta Facebook albo Google). W przypadku jednak rozpoczęcia korzystania z Aplikacji (tj. rozpoczęcia lekcji) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy uznaje się, że Użytkownik zażądał świadczenia Usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i traci prawo odstąpienia od Umowy, w rozumieniu art. 38 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik zobowiązany jest przesłać elektronicznie na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1.1. Regulaminu (za pomocą wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem) lub listem poleconym na adres Administratora wskazany w pkt 1.1 Regulaminu. 
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone elektronicznie zawierać powinno imię i nazwisko Użytkownika, datę zawarcia Umowy (założenia Konta) oraz oświadczenie o treści „Niniejszym odstępuję od umowy na korzystanie z Aplikacji BeeSpeaker w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta” lub tożsamej.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone za pośrednictwem listu poleconego, poza informacjami wskazanymi w pkt 5.18 powyżej zawierać powinno datę złożenia oświadczenia oraz adres korespondencyjny i własnoręczny podpis Użytkownika. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 13. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik skorzystać może ze wzoru zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnego pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827.
 14. Usunięcie Aplikacji z urządzenia Użytkownika nie spowoduje usunięcia Konta. Ponowne zainstalowanie Aplikacji pozwoli na dostęp tylko do uprzednio ukończonych w całości lekcji.

6. Konto Premium i płatność

 1. Użytkownik ma możliwość wykupienia subskrypcji Konta Premium. Cennik subskrypcji Konta Premium znajduje się w aplikacji.
 2. Subskrypcja Konta Premium dostępna jest w różnych wariantach czasowych – miesięcznym albo rocznym. Administrator może w każdym czasie zmodyfikować ww. okresy, bez uszczerbku dla Użytkowników, którzy przed tą zmianą wykupili subskrypcję Konta Premium.
 3. Konto Premium umożliwia Użytkownikowi Premium nieograniczony dostęp do materiałów zgromadzonych w Aplikacji, tj. lekcji z udziałem lektorów i osób posługujących się językiem angielskim jako językiem ojczystym, jednakże tylko na czas obowiązywania subskrypcji Konta Premium. 
 4. Zakupienie dostępu do Konta Premium możliwe jest poprzez zakup jednego z pakietów oferowanych w ramach Aplikacji (różniących się ceną oraz okresem ważności). Zakup następuje za pośrednictwem sklepu AppStore (https://developer.apple.com/in-app-purchase/) lub Google Play (https://developer.android.com/google/play/billing) zgodnie z warunkami zakupu oferowanymi przez te sklepy.
 5. Zwroty płatności będą możliwe jedynie w sytuacjach wskazanych w umowie zawieranej podczas korzystania z Google Pay oraz Apple Pay.
 6. Administrator nie będzie przetwarzał jakichkolwiek danych bankowych, w tym numeru konta bankowego czy karty kredytowej/debetowej Użytkownika użytych przez niego do zakupu dostępu do Konta Premium, otrzymując jedynie potwierdzenie opłacenia indywidualnej operacji zakupu wygenerowanej przez Użytkownika w sklepie AppStore lub Google Play.
 7. Z poszanowaniem praw i obowiązków konsumenta obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku rozpoczęcia korzystania z Konta Premium (tj. rozpoczęciu kolejnej lekcji po wykorzystaniu puli bezpłatnych lekcji) po opłaceniu subskrypcji Konta Premium przez Użytkownika będącego Konsumentem znajdą również zastosowanie zasady zwrotów i anulowania subskrypcji Google oraz Apple. Regulaminy Google Pay oraz Apple Pay można znaleźć odpowiednio na stronie https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=buyertos&ldr=PL oraz https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html
 8. Dane, w tym dane osobowe dotyczące Użytkownika Premium a związane z płatnością za Usługi przy pomocy Google Pay albo Apple Pay mogą być przetwarzane przez dostawcę tych metod płatności, producenta telefonu komórkowego lub tabletu, z którego korzysta Użytkownik Premium, a także przez bank, w którym rachunkiem bankowym dysponuje Użytkownik Premium. Administrator nie odpowiada za zasady przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

7. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

 1. Korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa jest kategorycznie zabronione.
 2. Rozprzestrzenianie spamu lub jakichkolwiek innych niechcianych lub złośliwych treści, jak również treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym, szkalującym lub wulgarnym, w ramach lub poprzez Aplikację, serwisy powiązane lub adresy e-mail Administratora, jest kategorycznie zakazane. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:
  1. Modyfikowania, zmieniania, sprzedawania, przenoszenia, rozpowszechniania, udostępniania, licencjonowania, wynajmowania, wydzierżawiania, outsourcowania, reprodukowania oraz wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści zawartych w Aplikacji.
  2. Kopiowania zawartości Aplikacji do jakiejkolwiek sieci publicznej lub sieci rozproszonej.
  3. Naruszania jakichkolwiek praw (uwzględniając prawa autorskie) Administratora oraz podmiotów trzecich.
  4. Dekompilowania, demontowania, rozszyfrowywania jakichkolwiek treści zawartych w Aplikacji oraz innych działań mających na celu poznanie kodu źródłowego, kodu obiektowego lub będących ich podstawą struktury, koncepcji, wiedzy eksperckiej (know-how) lub algorytmów lub innych mechanizmów Aplikacji. 
  5. Używania jakichkolwiek spambotów, robotów, scraperów lub innego zautomatyzowanego oprogramowania w ramach lub w powiązaniu z Aplikacją.
  6. Łamania lub obchodzenia jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających lub kontrolnych funkcjonujących w Aplikacji lub usługach powiązanych oferowanych przez podmioty trzecie.
  7. Prowadzenia jakiejkolwiek nieuczciwej lub przestępczej działalności.
  8. Podejmowania prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Aplikacji lub do systemów lub sieci Administratora.
  9. Przeprowadzania lub zlecania osobom trzecim przeprowadzenia testów penetrujących, ocen podatności na zagrożenia i innych ocen w zakresie bezpieczeństwa.
  10. Korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami drogowymi, w szczególności w trakcie prowadzenia pojazdu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać oraz nie transmitować jakichkolwiek treści oraz nie angażować się w jakiekolwiek działania, które:
  1. Są sprzeczne z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, innych Użytkowników lub Administratora.
  3. Są obraźliwe, szkodliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, nienawistne, molestujące, deliktowe lub zakazane w jakikolwiek inny sposób.
  4. Zawierają nieautentyczne lub świadomie wprowadzające w błąd recenzje, oceny lub opinie.
  5. Mają na celu podszywanie się pod jakikolwiek inny podmiot.
  6. Stanowią formę ukrytej reklamy.
  7. Mają charakter komercyjny.
  8. Sugerują, że jakiekolwiek treści lub działania są sponsorowane lub wspierane przez Administratora.
  9. Zawierają spam, wirusy, konie trojańskie lub inne złośliwe oprogramowanie.
  10. Mają charakter oszukańczy lub wprowadzający w błąd.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie brać udziału w jakichkolwiek aktywnościach wymienionych w pkt 7.3 – 7.4 powyżej oraz nie zachęcać kogokolwiek do brania udziału w takich aktywnościach.

8. Zablokowanie dostępu do Aplikacji

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta jakiegokolwiek Użytkownika, który narusza zapisy Umowy lub obowiązującego prawa.
 2. W przypadku drobnych naruszeń, Administrator w pierwszej kolejności poinformuje Użytkownika o naruszeniu oraz wezwie do zaprzestania naruszeń. W razie poważnych naruszeń Umowy lub obowiązującego prawa, Administrator będzie uprawniony do zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, informując o tym Użytkownika, a także podając podstawy zablokowania Konta.
 3. W sytuacjach opisanych w pkt 8.1 – 8.2 powyżej, Użytkownik który nie jest Konsumentem nie będzie uprawniony do jakichkolwiek refundacji lub odszkodowań za niewykorzystaną część wykupionej subskrypcji Konta Premium. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, informując o tym Użytkownika z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni. W sytuacji takiej Administrator zwróci opłaty uiszczone za niewykorzystaną część subskrypcji Konta Premium zakupionej przez Użytkownika. Zwroty nastąpią nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia świadczenia Usług, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Administratora informacji, o której mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu. W przypadku, w którym Użytkownik nie będący Konsumentem nie wskaże rachunku bankowego, na który dokonany ma być zwrot w terminie przewidzianym w poprzednim zdaniu, Użytkownik taki zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących zwrotów za niewykorzystaną część wykupionych subskrypcji. Użytkownik nie będzie uprawniony do dalej idących roszczeń odszkodowawczych przeciwko Administratorowi, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub inne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 
 5. Informacja o zaprzestaniu świadczenia Usług zostanie przesłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach Konta i będzie uznawana za doręczoną tego samego dnia, w którym została wysłana. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wskazanie prawidłowego oraz aktualnego adresu e-mail oraz regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem (w tym w folderze SPAM).
 6. Żadne z wyżej wskazanych zapisów nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Własność intelektualna

 1. O ile nie postanowiono inaczej, wszelkie zdjęcia oraz informacje dostępne w ramach Aplikacji stanowią własność albo przedmiot licencji przysługujących Administratorowi. Ktokolwiek, kto rości sobie prawa do takich zdjęć lub informacji i nie wyraża zgody na ich wykorzystanie w ramach Usług, może zgłosić Administratorowi żądanie usunięcia takich treści. Żądanie usunięcia treści winno zostać wysłane na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1.1 Regulaminu oraz winno zostać należycie umotywowane i udokumentowane. Administrator zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentacji dowodzącej zasadności zgłoszenia usunięcia treści.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może zawierać oprogramowanie open source oraz oprogramowanie podmiotów trzecich, które może być przedmiotem odrębnych licencji.
 3. Reprodukcja oraz ponowna publikacja jakichkolwiek treści dostępnych w Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest ściśle zabroniona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezprawne wykorzystanie jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Aplikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną Użytkownika. 
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja zawiera oryginalne utwory i opracowana została przy znacznym nakładzie czasu, wydatków oraz wysiłku, stanowiąc wartościową własność intelektualną Administratora, jego pracowników, współpracowników lub innych osób działających na jego zlecenie, może ponadto zawierać informacje poufne i nie mogą być udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

10. Treści Użytkownika

 1. W przypadku opublikowania przez Użytkownika w Aplikacji lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek własnych treści noszących charakter należącego do Użytkownika utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory”), Użytkownik przyznaje Administratorowi bezpłatną, niewyłączną, przenoszalną, podlegającą sublicencjonowaniu, nieodwołalną, nieograniczoną geograficzne oraz czasowo licencję umożliwiającą korzystanie z takich Utworów na wszelkich polach eksploatacji, które są znane w momencie umieszczenia danych Utworów w Aplikacji. Administrator będzie m.in. uprawniony do: korzystania z Utworów w ramach Aplikacji, prezentowania ich publicznie w Aplikacji oraz za pośrednictwem innych publicznych forów (w szczególności w Internecie), ich drukowania, publikowania, modyfikowania, kopiowania oraz włączania w ramy większych opracowań, w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Marketing oraz reklama produktów Reklamodawców może być prowadzona jedynie w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Reklamodawcami oraz Administratorem.
 3. Wszelkie recenzje, opinie oraz informacje zamieszczane przez Użytkownika w portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) winny być rzeczowe, zwięzłe oraz wyważone. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż jest wyłącznym autorem wszelkich recenzji oraz opinii oraz że recenzja lub opinia umieszczona przez Użytkownika odzwierciedla jego rzeczywiste doświadczenia oraz nie otrzymał on jakiejkolwiek zapłaty lub innego wynagrodzenia za opublikowanie danej recenzji lub opinii.

11. Wyłączenie gwarancji i rękojmi oraz ograniczenie odpowiedzialności

 1. Aplikacja zaprojektowana została celem umożliwienia Użytkownikom polepszenia ich umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym.
 2. Administrator jest uprawniony do dowolnego aktualizowania oraz zmieniania zawartości Aplikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. 
 3. W przypadku gdy zawartość Usług oferowanych przez Administratora w ramach Aplikacji zostaje zawężona przez Administratora w stosunku do zawartości oferowanej w momencie zakupu subskrypcji Konta Premium przez Użytkownika, Użytkownik który posiada ważną subskrypcję Konta Premium może żądać odpowiedniego zmniejszenia ceny zakupionej subskrypcji albo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym i żądać zwrotu wynagrodzenia zapłaconego za niewykorzystaną część subskrypcji Konta Premium.
 4. Administrator, z uwagi na charakter treści umieszczanych w Aplikacji, nie gwarantuje ich dokładności i całkowitej, bezsprzecznej ich poprawności.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 11.10. poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest gwarancja oraz rękojmia Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli i członków organów Administratora w stosunku do Aplikacji.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 11.10. poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za szkody poniesione przez Użytkownika oraz jakiekolwiek podmioty trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 7. Użytkownik akceptuje wyłączenie, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa oraz z zastrzeżeniem pkt. 11.10. poniżej, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialności Administratora, jego podmiotów powiązanych, właścicieli oraz członków organów Administratora za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w rezultacie:
  1. Pobrania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania w związku z korzystaniem z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (www.beespeaker.com).
  2. Jakiejkolwiek utraty danych transmitowanych lub przechowywanych przez Użytkownika.
  3. Jakichkolwiek błędów lub niedokładności w Aplikacji.
  4. Szkody na osobie lub mieniu wynikającej z korzystania z Aplikacji.
  5. Jakiejkolwiek straty czasu lub środków materialnych wynikającej z błędów lub niedokładności treści prezentowanych w Aplikacji.
  6. Jakiegokolwiek niedozwolonego dostępu do Konta Użytkownika.
  7. Jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w świadczonych Usługach wynikających z okoliczności siły wyższej, zakłóceń lub przerw dostępności usług świadczonych przez dostawców Internetu lub usług hostingowych.
  8. Ujawnienia informacji dostarczonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji.
  9. Jakiegokolwiek zniesławienia, obrazy, nadużycia lub utraty reputacji lub zysku doznanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 8. Z zastrzeżeniem pkt 11.10. poniżej, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za jakiekolwiek szkody, w tym szkody osobowe oraz majątkowe poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych powiązanych z Aplikacją.
 9. Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za swoją komunikację z Administratorem i podmiotami trzecimi.
 10. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału 11 warunków świadczenia usług nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw Użytkownika przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za jakiekolwiek szkody wyrządzone umyślnie przez Administratora.
  2. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za zaniedbania związane z ochroną danych osobowych Użytkownika.
  3. Nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnienia do dochodzenia jakiegokolwiek przewidzianego prawem roszczenia w przypadku poniesienia przez Konsumenta szkody na osobie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Administrator lub w przypadku poniesienia przez Konsumenta jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania ciążącego na Administratorze względem Konsumenta mocą niniejszej Umowy.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Administratora, jego podmioty powiązane, właścicieli i członków organów Administratora, i ochronić ich przed jakimikolwiek szkodami, stratami, wydatkami, postępowaniami oraz działaniami poniesionymi lub skierowanymi w wyniku lub w związku z:
  1. Treściami publikowanymi przez Użytkownika w ramach lub poprzez Aplikację.
  2. Niedozwolonym korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.
  3. Naruszeniem Umowy przez Użytkownika.
  4. Naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw jakiegokolwiek innego Użytkownika, Administratora lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do zawarcia ugody lub uznania jakichkolwiek roszczeń podniesionych przeciwko niemu, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie zawierać ugody w sprawie dotyczącej jakichkolwiek roszczeń oraz nie uznawać jakichkolwiek roszczeń podniesionych łącznie przeciwko Użytkownikowi oraz Administratorowi bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację oraz informacje wymagane przez Administratora w celu ochrony praw i interesów Administratora przed roszczeniami podniesionymi przeciwko Administratorowi w związku z sytuacjami wymienionymi w pkt 12.1 powyżej.

13. Wnioski i zapytania Użytkownika oraz tryb reklamacyjny

 1. Wszelkie zapytania techniczne dotyczące Aplikacji oraz wnioski i uwagi dotyczące jej ulepszenia winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@beespeaker.pl.
 2. Wszelkie przypadki naruszenia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa w ramach korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników zgłaszane winny być przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@beespeaker.pl. 
 3. Z zastrzeżeniem pkt 13.4. i 13.10. poniżej, Administrator dołoży starań by odpowiedzieć na zgłoszone pytania, skargi oraz wnioski w najszybszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.
 4. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego jakości Usług zakupionych od Administratora przez Użytkownika, który jest Konsumentem, a stanowiącego reklamację w myśl obowiązujących przepisów, Administrator ustosunkuje się do roszczenia w terminie 14 dni. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na adres e-mail Administratora:kontakt@beespeaker.pl.
 5. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości Usług zakupionych przez Użytkowników, którzy są Konsumentami, które nie zostały rozpatrzone w terminie wskazanym w pkt 13.4. powyżej będą uznawane za zaakceptowane przez Administratora. Wyłączona jest gwarancja (oraz rękojmia) Administratora dotycząca Usług zakupionych przez Użytkowników, którzy nie są Konsumentami.
 6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym: 
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  3. Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt 13.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 2. Usługodawca informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Usługodawca nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na zapytania i wnioski, które:
  1. Mogą zostać łatwo i bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej rozwiązane przy użyciu informacji dostępnych dla Użytkownika w ramach Aplikacji.
  2. Zostały zgłoszone w języku innym niż język polski. 
  3. Są niezrozumiałe.
  4. Kwalifikują się jako spam.
  5. Nie są w sposób obiektywny powiązane z Usługami.
  6. Pozostają bez związku z dostępnością i prawidłowym funkcjonowaniem Usług.
  7. Zostały złożone przez kogokolwiek innego niż Użytkownik, który posiada lub posiadał ważne Konto.
  8. Zawierają złośliwe oprogramowanie takie jak wirusy lub koine trojańskie.
  9. Są wulgarne, znieważające, oszczercze, dyskryminujące lub obraźliwe.
  10. Zostały złożone w złej wierze i mają na celu obstrukcję działalności Administratora.

14. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika zostały określone w osobnym dokumencie – polityce prywatności – dostępnej pod poniższym linkiem: https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/, która razem z niniejszymi warunkami świadczenia usług stanowi Umowę pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem.

15. Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Przepisy polskiego prawa regulują, konstruują i są właściwe dla egzekucji wszelkich praw i obowiązków Administratora i Użytkownika wynikających z lub odnoszących się w inny sposób do przedmiotu Umowy lub korzystania z Usług. Poprzedzające zdanie nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta, które mogą wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania Konsumenta, które winny być stosowane do niniejszej Umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz unijnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, wynikające z lub odnoszące się w inny sposób do przedmiotu niniejszej Umowy lub korzystania z Usług będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu w Warszawie lub Poznaniu (w Polsce) wybranego przez powoda/wnioskodawcę.

16. Zmiany regulaminu świadczenia usług

 1. Korzystanie z Usług podlega zawsze Umowie w aktualnej wersji dostępnej pod linkiem: https://beespeaker.com/pl/regulamin/, uwzględniającej wszelkie zmiany wprowadzone wcześniej.
 2. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.
 3. Użytkownik Premium może odrzucić zmiany do Umowy w terminie 30 dni od odbioru wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 16.2 powyżej.
 4. W odniesieniu do Użytkownika Premium, poprzednia wersja Umowy będzie ważna:
  1. Do końca 30-dniowego okresu od odbioru wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 16.2. powyżej – jeśli Użytkownik Premium nie odrzuci zmian do Umowy w w/w 30-dniowym terminie.
  2. Do końca okresu, na który dostęp do Usługi został zakupiony przez Użytkownika Premium – jeśli Użytkownik Premium odrzuci zmiany do Umowy w 30-dniowym terminie od odbioru wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 16.2 powyżej.
 5. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 16.2. powyżej będzie uznana za doręczoną tego samego dnia, w którym została skutecznie wysłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.
 6. Użytkownik Premium może odrzucić zmiany do Umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną z adresu e-mail Użytkownika Premium powiązanego z jego Kontem na adres e-mail Administratora wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu – w terminie przewidzianym w pkt 16.3 powyżej.
 7. WIADOMOŚĆ O ODRZUCENIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA AWIZOWANYCH ZMIAN DO UMOWY BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z WNIOSKIEM O USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE AWIZOWANYCH ZMIAN.
 8. Po upływie okresów opisanych odpowiednio w pkt 16.4.1. oraz 16.4.2. powyżej, Użytkownika Premium obowiązywać będzie zmieniona wersja Umowy.
 9. Użytkownik nie może sprzeciwić się zmianom Umowy, których obowiązek wprowadzenia wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany takie wchodzą w życie najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisów prawa, które wymusiły zmianę Umowy.

17. Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej akceptacji przez Użytkownika w Aplikacji, po uprzednim oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i polityki prywatności (warunek konieczny zawarcia Umowy).
 2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie ono zastąpione albo unieważnione przez odpowiedni bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, natomiast Umowa zachowuje ważność w pozostałym zakresie.
 3. Żadne z postanowień Umowy nie tworzy jakiejkolwiek formy stosunku spółki, przedstawicielstwa lub agencji pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. Użytkownik nie jest uprawniony do reprezentowania Administratora w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Administratora.
 4. Regulamin dostępny jest w serwisie https://beespeaker.com/pl/regulamin/ i  w Aplikacji  BeeSpeaker w zakładce Profil. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany poprzez wiadomość w aplikacji oraz wiadomość mailową, jeśli udostępnił swój email. Uczestnik może w każdym momencie zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu w Aplikacji
 5. Regulamin obowiązuje od 22.09.2022 roku.
 6. Użytkownik może zawnioskować o doręczenie elektronicznej wersji Umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Użytkownika z jego adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1.1. Regulaminu.