Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Użytkowniku Aplikacji BeeSpeaker i serwisu beespeaker.com

w celu zapewnienia transparentności realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w spółce BeeSpeaker AB zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Informujemy, iż operatorem serwisu beespekaer.com jest itCraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000844724, NIP: 5222966148, REGON: 142693160, kapitał zakładowy 500.000,00 złotych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator
  1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
  2. zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  3. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  4. przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

Rozdział 1 – Definicje

 1. Administrator – spółka BeeSpeaker AB z siedzibą w Sztokholmie pod następującym adresem: BOX 2048, 116 74 Sztokholm, wpisana do rejestru Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek prowadzonego przez Szwedzki Urząd Statystyczny, numer wpisu 559342-6314, e-mail: hello@beespeaker.com.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna BeeSpeaker, służąca do nauki języków obcych, dostępna do bezpłatnego pobrania ze sklepu AppStore oraz Google Play.
 3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
 4. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji.
 5. Konto Premium – Konto umożliwiające dostęp do funkcjonalności Aplikacji opisanych w rozdziale 6 poniżej.
 6. Umowa – niniejszy regulamin świadczenia usług zawierający m.in. umowę licencyjną obowiązującą Użytkownika wraz z polityką prywatności opublikowaną osobno pod poniższym linkiem https://beespeaker.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Usługi – jakiekolwiek usługi oferowane przez Administratora oraz dotyczące Aplikacji. 
 8. Użytkownik –  każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, posiadająca konto w Aplikacji lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 2 – Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka BeeSpeaker AB z siedzibą w Sztokholmie pod następującym adresem: BOX 2048, 116 74 Sztokholm, wpisana do rejestru Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek prowadzonego przez Szwedzki Urząd Statystyczny, numer wpisu 559342-6314.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjnym wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem e-mail: hello@beespeaker.com.

Rozdział 3 – Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji umowy związanej ze świadczeniem Usług przez Administratora na podstawie akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. powiadamiania Użytkownika o nowych funkcjonalnościach Usług świadczonych przez Administratora w ramach umowy zawartej z Użytkownikiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO)
  3. powiadamiania Użytkownika za pomocą komunikatów mobile push oraz e-mail o zaplanowanych lub nadchodzących aktywnościach związanych ze świadczeniem Usługi przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  4. przesyłania systemowych wiadomości elektronicznych (e-mail) – dotyczących zmiany w obrębie założonego konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. przekazywania informacji na temat funkcjonalności Usług świadczonych przez Administratora w tym informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci newslettera na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  6. przeprowadzenia badania opinii dotyczącego preferencji Użytkownika związanych z nauką języków (na podstawie art 6 ust. 1 lit. a RODO)
  7. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie podatków i rachunkowości (do celów podatkowych) – w zakresie danych zawartych na fakturach VAT i innych dokumentach księgowych wystawionych przez Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO)
  8. analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Aplikacji i serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. analitycznych i statystycznych w oparciu o dane zebrane w ankietach lub formularzach, które użytkownik przekazuje dobrowolnie. Pytania w postaci ankiety lub formularza mogą być zadawane bezpośrednio w aplikacji lub za pośrednictwem narzędzia Google Forms.
  10. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi lub Administratorowi (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art 6 ust.1 pkt f. RODO);
 2. W każdym z wymienionych powyżej przypadków pkt. 1) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Aplikacji i serwisu.

Rozdział 4 – Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych w Aplikacji, za pośrednictwem serwisu beespeaker.com i jego funkcjonalności.
 2. Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celu, w jakim są one gromadzone.
 3. Administrator przetwarza:
  1. Dane niezbędne do zawarcia umowy – brak tych danych uniemożliwia zawarcie umowy (w szczególności wszelkie informacje wymienione w pkt. 5.2 Regulaminu).
  2. dane związane ze świadczeniem usługi – brak podania niektórych danych może skutkować brakiem możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności usługi
  3. Dane związane z wykorzystaniem konta Google i portalu Facebook do logowania do Aplikacji
   1. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem konta Użytkownika na portalu Facebook – w przypadku rejestracji Konta poprzez powiązanie konta Użytkownika na tym portalu i w zgodzie z ustawieniami prywatności wybranymi przez Użytkownika na portalu Facebook (w szczególności: id Użytkownika, nazwa, imię, nazwisko, link do profilu, nazwę Użytkownika, miasto rodzinne, lokalizacja jaką Użytkownik ma wpisaną w profilu, biografia [opis], płeć, status związku, strefa czasowa, język, informację czy Użytkownik jest zweryfikowany, czas ostatniej aktualizacji profilu, typ Użytkownika).
   2. informacje udostępnione przez Użytkownika w koncie Google – w przypadku rejestracji Konta poprzez powiązanie konta Użytkownika na tym portalu i w zgodzie z ustawieniami prywatności wybranymi przez Użytkownika na portalu Google (id Użytkownika, id serwera Użytkownika [gdzie jest przechowywany], data powstania i wygaśnięcia konta, nazwa, imię, nazwisko, e-mail, język).
  4. Wysokość zobowiązań Użytkownika Premium względem Administratora.
  5. Wszelkie informacje udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika z jego własnej inicjatywy w trakcie korzystania z Aplikacji.
  6. Informacje o testach rozwiązywanych przez Użytkownika w ramach Aplikacji oraz wynikach uzyskiwanych przez Użytkownika.

Rozdział 5 – Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora:
  1. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Aplikacji będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Aplikacji, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu przekazania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci newslettera na podstawie zgody Użytkownik oraz w celu przeprowadzenia badania opinii dotyczącego preferencji Użytkownika związanych z nauką języków będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  3. Dane pozyskane przez pliki cookies będą przetwarzane zgodnie z zapisami w pkt. Pliki cookies i inne technologie.
 2. Po upływie okresów wskazanych w pkt. 1 powyżej, dane osobowe Użytkownika oraz Przedstawiciela Użytkownika ujawnione w związku z korzystaniem z Aplikacji i serwisu zostaną przez Administratora usunięte lub zanonimizowane.

Rozdział 6 – Odbiorcy danych

 1. Przetwarzane przez  Beespeaker AB mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom usług hostingowych;
  1. dostawcom usług pocztowych, w tym poczty elektronicznej;
  2. dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych;
  3. dostawcom usług z zakresu IT (świadczącym usługi wspierające Administratora w zakresie obsługi i utrzymania Aplikacji);
  4. podwykonawcom Administratora;
 2. W uzasadnionych przypadkach, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej dane mogą być udostępniane organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.
 3. Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak jest to konieczne dane przekazywane są z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Rozdział 7 – Prawa Osób, których dane dotyczą

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Rozdział 8 – Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 1. W związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania, skutkującego podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne względem Użytkownika, czy też wpływających na niego istotnie w podobny sposób.

Rozdział 9 – Źródło danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje wskazane w Regulaminie mogą być pozyskiwane:
  1. bezpośrednio od niego, lub
  2. automatycznie w trakcie rejestracji Konta (za pomocą konta Użytkownika na portalu Facebook lub przy wykorzystaniu konta w Google) lub korzystania z Aplikacji.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator korzysta z plików cookie. Pliki cookie są drobnymi plikami wysłanymi przez stronę internetową i przechowywanymi w pamięci przeglądarki internetowej Użytkownika celem ułatwienia Administratorowi rozwijania Aplikacji. Pliki cookie same w sobie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Poprzez korzystanie z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (link: www.beespeaker.com), bez wcześniejszej zmiany ustawień wykorzystywanego oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookie przez wykorzystywane przez niego oprogramowanie (w szczególności przeglądarkę internetową). Wskazówki dla blokowania plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć pod następującymi linkami: Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera / Google Chrome. Administrator podejmuje wysiłki celem umożliwienia Użytkownikom dokonywania wolnego wyboru dotyczącego dostarczanych danych osobowych oraz danych zbieranych przez pliki cookie. Użytkownik akceptuje jednakże, że odmowa udostępnienia wymaganych danych lub blokowanie plików cookie może uniemożliwić świadczenie Usług lub doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 2. Administrator może wykorzystywać zarówno stałe, jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.
 3. Pliki cookie umożliwiają śledzenie następujących informacji:
  1. informacji o aktywności Użytkownika w Aplikacji lub na dedykowanej jej stronie internetowej, dotyczących w szczególności: czasu i długości korzystania z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej, odwiedzonych adresów sieciowych, funkcjonalności wykorzystywanych w ramach korzystania z Aplikacji.
  2. informacji o oprogramowaniu (w szczególności przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym) oraz urządzeniu elektronicznym wykorzystywanym przez Użytkownika.
  3. informacji o lokalizacji Użytkownika.
  4. informacji o adresach internetowych odwiedzonych bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po skorzystaniu z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej.
  5. informacji o dostawcy usług dostępu do Internetu.
  6. informacji o typie oraz prędkości połączenia internetowego.
  7. unikalnego identyfikatora urządzenia mobilnego przypisanego przez producenta urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  8. adresu MAC urządzenia elektronicznego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  9. preferencji dotyczących wybranego języka oraz strefy czasowej.
  10. informacji dotyczących statusu online albo offline Użytkownika w Aplikacji.
 4. Pliki cookie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  1. dla zapamiętania wyborów dokonywanych w ramach Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej oraz zapewnienia szybszego oraz bardziej wygodnego korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  2. dla ulepszania Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej. 
  3. dla diagnozowania i analizowania problemów technicznych występujących w Aplikacji i dedykowanej jej stronie internetowej.
  4. dla podnoszenia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  5. dla umożliwienia Użytkownikowi pozostawania zalogowanym do Aplikacji.
  6. dla rozpatrywania zapytań składanych przez Użytkownika.
  7. dla generowania raportów o wykorzystaniu Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej przez Użytkownika.
  8. dla dostarczania Użytkownikowi powiadomień dotyczących Konta oraz Aplikacji.
  9. dla umożliwienia i zapewnienia właściwego użytku oraz funkcjonalności Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  10. dla realizacji jakichkolwiek obowiązków oraz egzekucji jakichkolwiek praw wynikających z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
  11. dla realizacji jakichkolwiek innych celów uzgodnionych z Użytkownikiem.
 5. Administrator w ramach strony internetowej poświęconej Aplikacji korzysta z usług Google Analytics, Google AdWords lub innych sieciowych usług analitycznych oferowanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają zbieranie zanonimizowanych danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej, w szczególności informacji wymienionych w pkt. 18 powyżej zbieranych w celach wskazanych w pkt. 19 powyżej. Dzięki tym narzędziom Administrator może na przykład śledzić różne zdarzenia, takie jak to, które strony Administratora lub e-maile od nas zostały otwarte przez Użytkownika i które linki zostały kliknięte, a także analizować ruch na naszej stronie internetowej. Używamy tego, aby zoptymalizować naszą komunikację z Użytkownikami i aby ocenić jak nasze usługi są wykorzystywane, tworzyć raporty statystyczne dotyczące aktywności na stronie oraz tworzyć profil zagregowanych odwiedzających. W przypadku Google Analytics informacje o korzystaniu z witryny przez Użytkowników oraz ich adres IP są przekazywane do Google Inc. za pośrednictwem komponentu Google Analytics. Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics we wszystkich usługach Administratora należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Informacje takie mogą być zbierane bezpośrednio przez podmioty świadczące sieciowe usługi analityczne lub udostępniane takim podmiotom.
 6. Oferowane przez podmioty trzecie (Facebook, Google) usługi powiązane z Aplikacją oraz stroną internetową dedykowaną Aplikacji mogą wykorzystywać własne pliki cookie oraz podobne technologie – w zgodzie z własnymi politykami prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji wszelkich zbieranych od Użytkownika informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zanonimizowane informacje (informacje nie umożliwiające osobistej identyfikacji) nie podlegają restrykcjom wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim bez ograniczeń.
 2. Administrator wdraża należyte techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony zbieranych danych i ochrony tych danych przed niedozwolonym dostępem. Niezależnie od powyższego, żadna z metod przechowywania danych elektronicznych oraz transmisji danych przez Internet oraz urządzenia mobilne nie jest w pełni bezpieczna i nie podlega gwarancjom Administratora. Użytkownik winien korzystać z wiarygodnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić poufność loginu oraz hasła umożliwiających korzystanie z Aplikacji.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od 22.09.2022
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.