Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Użytkowniku Aplikacji BeeSpeaker,

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej BeeSpeaker (zwanej dalej „Aplikacją”), gdyż opisuje ona podstawowe zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji. 

JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEJ POLITYKI PRWATNOŚCI, NIE POWINIENNEŚ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI. POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI BEESPEAKER, OŚWIADCZASZ, IŻ PRZECZYTALEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI. 

Jakiekolwiek pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, które rozpoczynają się wielką literą mieć będą znaczenie przypisane w rozdziale 1. regulaminu świadczenia usług dostępnego pod linkiem: https://beespeaker.com/regulamin/, zwanego dalej „Regulaminem”. Korzystanie, pobranie, zainstalowanie lub używanie aplikacji BeeSpeaker oznacza, że Regulamin jest również dla Ciebie wiążący.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator może zbierać następujące informacje dotyczące Użytkownika (włączając w to dane osobowe) w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji: 
  1. wszelkie informacje dostarczone Administratorowi w trakcie rejestracji Konta Użytkownika (w szczególności wszelkie informacje wymienione w pkt. 5.2 Regulaminu).
  2. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem konta Użytkownika na portalu Facebook – w przypadku rejestracji Konta poprzez powiązanie konta Użytkownika na tym portalu i w zgodzie z ustawieniami prywatności wybranymi przez Użytkownika na portalu Facebook (w szczególności: id Użytkownika, nazwa, imię, nazwisko, link do profilu, nazwę Użytkownika, miasto rodzinne, lokalizacja jaką Użytkownik ma wpisaną w profilu, biografia [opis], płeć, status związku, strefa czasowa, język, informację czy Użytkownik jest zweryfikowany, czas ostatniej aktualizacji profilu, typ Użytkownika).
  3. wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika w koncie Google – w przypadku rejestracji Konta poprzez powiązanie konta Użytkownika na tym portalu i w zgodzie z ustawieniami prywatności wybranymi przez Użytkownika na portalu Google (id Użytkownika, id serwera Użytkownika [gdzie jest przechowywany], data powstania i wygaśnięcia konta, nazwa, imię, nazwisko, e-mail, język).
  4. zdjęcie Użytkownika umieszczone przez niego jako jego awatar w Aplikacji.
  5. wysokość zobowiązań Użytkownika Premium względem Administratora.
  6. wszelkie informacje udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika z jego własnej inicjatywy w trakcie korzystania z Aplikacji.
  7. informacje o testach rozwiązywanych przez Użytkownika w ramach Aplikacji oraz wynikach uzyskiwanych przez Użytkownika.
 1. Administrator (itCraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000844724, NIP: 5222966148, REGON: 142693160, kapitał zakładowy 500.000,00 złotych, e-mail: kontakt@beespeaker.pl pełni funkcję administratora danych osobowych zebranych w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkowników. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
  2. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, które oznacza, że ma on prawo do uzyskania od Administratora informacji czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, także do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji o: (i) celach przetwarzania, (ii) kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, (iv) planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, (v) prawach im przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) źródle tych danych, (vii) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz (viii) zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (jeśli ma ono miejsce), a także prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.
  2. żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, poprawienia swoich danych osobowych zebranych przez Administratora – gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe.
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w razie przetwarzania ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub gdy nie są w dalszym ciągu potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Przyjmują oni jednakże do wiadomości, iż usunięcie pewnych danych osobowych może uniemożliwić lub upośledzić korzystanie z Aplikacji, a nawet doprowadzić do usunięcia Konta. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, informacji wymaganych dla ustalenia, dochodzenia i obrony jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika, w tym wykazania prawidłowości świadczenia Usług Dostępu, a także zgłoszenia lub udokumentowania przestępstwa, innego naruszenia prawa lub nadużycia popełnionego w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.
  5. przeniesienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
  6. wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania swoich danych osobowych, na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO, w szczególności w stosunku do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (wniesienie sprzeciwu nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przed wniesieniem sprzeciwu).
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – skargę można złożyć pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie organu nadzorczego pod adresem: https://uodo.gov.pl.
  8. cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jeśli przetwarzanie takie odbywałoby się na podstawie jego zgody, przy czym przyjmują oni do wiadomości, iż cofnięcie zgody nie będzie miało negatywnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w okresie obowiązywania zgody.
 1. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie rejestracji Konta (wskazane w pkt 5.2 i 5.3 Regulaminu) są niezbędne do zawarcia umowy na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika. Przetwarzanie przez Administratora w/w danych osobowych oraz innych danych osobowych zbieranych przez Administratora w ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji następować będzie:
  1. W celu świadczenia Usług przez Administratora – jako niezbędne do podjęcia czynności na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy oraz w celu jej zawarcia, a także jako niezbędne do późniejszego wykonania umowy przez Administratora – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, natomiast w odniesieniu do przetwarzania wizerunku Użytkownika na podstawie jego zgody udzielanej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
  2. W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie podatków i rachunkowości – w oparciu o art. 6 ust.1 pkt c) RODO w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – w zakresie danych zawartych na fakturach VAT i innych dokumentach księgowych wystawionych przez Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.
  3. W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi lub Administratorowi – w oparciu o art. 6 ust.1 pkt f) RODO – a więc prawnie uzasadniony interes Administratora.
  4. W odniesieniu do Użytkownika – w celu weryfikacji rzetelności płatniczej Użytkownika – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – a więc prawnie uzasadniony interes Administratora.
  5. W celu promowania usług i produktów Administratora w ramach Aplikacji (za pomocą banerów, ramek, itp. zawierających treści sponsorowane) – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu produktów i usług własnych lub ewentualnych partnerów handlowych Administratora) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  6. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z Kontem – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz o stosowne zgody wyrażone przez Użytkownika zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
  7. W celu usprawnienia działania Aplikacji oraz rozwijania jej silnika programistycznego po usunięciu Konta (w zakresie danej w postaci głosu – na podstawie zgody Użytkownika udzielonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Główną funkcjonalnością Aplikacji jest możliwość przesyłania przez Użytkowników próbek wypowiadanych zdań i słów w języku obcym w celu weryfikacji prawidłowej ich wymowy, co wiąże się z przetwarzaniem danej osobowej w postaci głosu, która nie stanowi jednak danej biometrycznej, gdyż niezbędne byłoby przetworzenie jej specjalnymi metodami technicznymi, które nie są stosowane przez Administratora. Bez przesyłania próbek głosu do Aplikacji nie będzie możliwe ukończenie jakiejkolwiek lekcji, stąd podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Nagrania próbek głosu i sporządzone z nich transkrypcje będą znajdowały się wyłącznie na naszych serwerach zlokalizowanych w Polsce. Jednocześnie Administrator wskazuje, że przechowywane próbki głosu posłużą usprawnieniu działania Aplikacji oraz rozwojowi jej silnika programistycznego i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, zwłaszcza komercyjnym; nie będą one również przekazywane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego próbek głosu również po usunięciu Konta, do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 1. Dane osobowe Użytkownika ujawnione w ramach korzystania z Aplikacji mogą być przez Administratora ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług hostingowych;
  2. dostawcom usług pocztowych, w tym poczty elektronicznej;
  3. dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych;
  4. dostawcom usług z zakresu IT (świadczącym usługi wspierające Administratora w zakresie obsługi i utrzymania Aplikacji);
  5. podwykonawcom Administratora;
  6. właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu – w odniesieniu do danych Użytkownika;
  7. sądom powszechnym, prokuraturze oraz innym uprawnionym organom państwowym – gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub konieczne ze względu na ochronę praw Administratora lub osób trzecich;
  8. podmiotom trzecim, które wniosły roszczenia przeciwko Administratorowi w odniesieniu do jakichkolwiek naruszeń Umowy przez Użytkownika lub w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika;
  9. biurom informacji gospodarczej, z którymi współpracuje Administrator – w odniesieniu do danych Użytkownika;
  10. podmiotom zależnym, powiązanym, nabywcom oraz następcom prawnym Administratora.
 1. Dane osobowe Użytkownika nie są w żadnym stopniu przekazywane lektorom, dla których Użytkownik pozostaje anonimowy. 
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora:
  1. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt 4.1 powyżej – do czasu usunięcia Konta Użytkownika, a jeśli zgoda na przetwarzanie wizerunku Użytkownika została cofnięta wcześniej, to do czasu jej cofnięcia.
  2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt 4.2 powyżej – przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (co do zasady jest to okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
  3. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt 4.3 powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi i Administratorowi w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika, wydłużonego o okres 6 miesięcy niezbędnych dla upewnienia się, iż jakiekolwiek roszczenia nie powstały lub nie zostały zgłoszone przed upływem okresu ich przedawnienia.
  4. W odniesieniu do danych Użytkownika przetwarzanych w celu wskazanym w pkt 4.4 powyżej – do czasu usunięcia Konta Użytkownika z Aplikacji. 
  5. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.5 oraz 4.6 powyżej – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu w stosunku do przetwarzania jego danych osobowych albo do czasu cofnięcia zgody, w oparciu o którą treści marketingowe są im wysyłane, albo do czasu zakończenia świadczenia Usług przez Administratora.
  6. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt 4.7. powyżej – do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 1. Po upływie okresów wskazanych w pkt. 8 powyżej, dane osobowe Użytkownika oraz Przedstawiciela Użytkownika ujawnione w związku z korzystaniem z Aplikacji zostaną przez Administratora usunięte lub zanonimizowane. 
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Anonimowe próbki głosu Użytkownika są przekazywane w czasie rzeczywistym na serwer Administratora, z którego kierowane są do dedykowanego narzędzia, które w czasie rzeczywistym z próbki głosu tworzy transkrypcję wypowiadanych słów. Następnie transkrypcja porównywana jest z materiałem wzorcowym na serwerach Administratora. Google nie zapisuje ani próbki głosu Użytkownika, ani stworzonej transkrypcji. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora w każdym momencie z pytaniem dotyczącym tego do jakich państw przekazywane są ich dane osobowe.
 1. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje wskazane w Regulaminie mogą być pozyskiwane:
  1. bezpośrednio od niego, lub
  2. pośrednio – od biur informacji gospodarczej – w zakresie dotyczącym rzetelności płatniczej Użytkownika – w szczególności informacji o jego ewentualnym zadłużeniu, lub
  3. automatycznie w trakcie rejestracji Konta (za pomocą konta Użytkownika na portalu Facebook lub przy wykorzystaniu konta w Google) lub korzystania z Aplikacji.
 1. Dane osobowe Użytkownika, a także wszelkie inne dane zebrane przez Administratora przechowywane będą przez Administratora na serwerach Administratora zlokalizowanych w Polsce. W przypadku, gdy Użytkownik uzyska dostęp do Aplikacji z innych państw niż Polska, wyraża zgodę na to, że jego dane osobowe będą przekazane do Polski oraz mogą zostać przekazane do innych państw w związku z przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych oraz świadczeniem Usług przez Administratora.
 1. Administrator może w dowolnym czasie zmienić dostawcę usług hostingowych i lokalizację serwerów na inną lokalizację w ramach państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym powiadomi poprzez aktualizację niniejszej polityki prywatności.
 1. W związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania, skutkującego podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne względem Użytkownika, czy też wpływających na niego istotnie w podobny sposób.
 1. Wszelkie zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika winny być kierowane do Administratora w języku polskim:
  1. Pocztą poleconą – na adres Administratora wskazany w pkt. 2 powyżej, lub
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika – na następujący adres e-mail Administratora wskazany w pkt 2 powyżej.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE.

 1. Administrator korzysta z plików cookie. Pliki cookie są drobnymi plikami wysłanymi przez stronę internetową i przechowywanymi w pamięci przeglądarki internetowej Użytkownika celem ułatwienia Administratorowi rozwijania Aplikacji. Pliki cookie same w sobie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Poprzez korzystanie z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (link: www.beespeaker.com), bez wcześniejszej zmiany ustawień wykorzystywanego oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookie przez wykorzystywane przez niego oprogramowanie (w szczególności przeglądarkę internetową). Wskazówki dla blokowania plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć pod następującymi linkami: Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera / Google Chrome. Administrator podejmuje wysiłki celem umożliwienia Użytkownikom dokonywania wolnego wyboru dotyczącego dostarczanych danych osobowych oraz danych zbieranych przez pliki cookie. Użytkownik akceptuje jednakże, że odmowa udostępnienia wymaganych danych lub blokowanie plików cookie może uniemożliwić świadczenie Usług lub doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 1. Administrator może wykorzystywać zarówno stałe, jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.
 1. Pliki cookie umożliwiają śledzenie następujących informacji:
  1. informacji o aktywności Użytkownika w Aplikacji lub na dedykowanej jej stronie internetowej, dotyczących w szczególności: czasu i długości korzystania z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej, odwiedzonych adresów sieciowych, funkcjonalności wykorzystywanych w ramach korzystania z Aplikacji.
  2. informacji o oprogramowaniu (w szczególności przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym) oraz urządzeniu elektronicznym wykorzystywanym przez Użytkownika.
  3. informacji o lokalizacji Użytkownika.
  4. informacji o adresach internetowych odwiedzonych bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po skorzystaniu z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej.
  5. informacji o dostawcy usług dostępu do Internetu.
  6. informacji o typie oraz prędkości połączenia internetowego.
  7. unikalnego identyfikatora urządzenia mobilnego przypisanego przez producenta urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  8. adresu MAC urządzenia elektronicznego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  9. preferencji dotyczących wybranego języka oraz strefy czasowej.
  10. informacji dotyczących statusu online albo offline Użytkownika w Aplikacji.
 1. Pliki cookie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  1. dla zapamiętania wyborów dokonywanych w ramach Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej oraz zapewnienia szybszego oraz bardziej wygodnego korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  2. dla ulepszania Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej. 
  3. dla diagnozowania i analizowania problemów technicznych występujących w Aplikacji i dedykowanej jej stronie internetowej.
  4. dla podnoszenia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  5. dla umożliwienia Użytkownikowi pozostawania zalogowanym do Aplikacji.
  6. dla rozpatrywania zapytań składanych przez Użytkownika.
  7. dla generowania raportów o wykorzystaniu Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej przez Użytkownika.
  8. dla dostarczania Użytkownikowi powiadomień dotyczących Konta oraz Aplikacji.
  9. dla umożliwienia i zapewnienia właściwego użytku oraz funkcjonalności Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.
  10. dla realizacji jakichkolwiek obowiązków oraz egzekucji jakichkolwiek praw wynikających z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
  11. dla realizacji jakichkolwiek innych celów uzgodnionych z Użytkownikiem.
 1. Administrator w ramach strony internetowej poświęconej Aplikacji korzysta z usług Google Analytis, Google AdWords lub innych sieciowych usług analitycznych oferowanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają zbieranie zanonimizowanych danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej, w szczególności informacji wymienionych w pkt. 18 powyżej zbieranych w celach wskazanych w pkt. 19 powyżej. Dzięki tym narzędziom Administrator może na przykład śledzić różne zdarzenia, takie jak to, które strony Administratora lub e-maile od nas zostały otwarte przez Użytkownika i które linki zostały kliknięte, a także analizować ruch na naszej stronie internetowej. Używamy tego, aby zoptymalizować naszą komunikację z Użytkownikami i aby ocenić jak nasze usługi są wykorzystywane, tworzyć raporty statystyczne dotyczące aktywności na stronie oraz tworzyć profil zagregowanych odwiedzających. W przypadku Google Analytics informacje o korzystaniu z witryny przez Użytkowników oraz ich adres IP są przekazywane do Google Inc. za pośrednictwem komponentu Google Analytics. Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics we wszystkich usługach Administratora należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Informacje takie mogą być zbierane bezpośrednio przez podmioty świadczące sieciowe usługi analityczne lub udostępniane takim podmiotom.
 1. Oferowane przez podmioty trzecie (Facebook, Google) usługi powiązane z Aplikacją oraz stroną internetową dedykowaną Aplikacji mogą wykorzystywać własne pliki cookie oraz podobne technologie – w zgodzie z własnymi politykami prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji wszelkich zbieranych od Użytkownika informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zanonimizowane informacje (informacje nie umożliwiające osobistej identyfikacji) nie podlegają restrykcjom wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim bez ograniczeń.
 1. Administrator wdraża należyte techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony zbieranych danych i ochrony tych danych przed niedozwolonym dostępem. Niezależnie od powyższego, żadna z metod przechowywania danych elektronicznych oraz transmisji danych przez Internet oraz urządzenia mobilne nie jest w pełni bezpieczna i nie podlega gwarancjom Administratora. Użytkownik winien korzystać z wiarygodnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić poufność loginu oraz hasła umożliwiających korzystanie z Aplikacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.